Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden

Il Cielo

Dit document is voor het laatst aangepast op: 07/05/2023

 

Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende met hoofdletters aangeduide

begrippen steeds de hierna volgende betekenis:

Il Cielo:

kantoorhoudende aan de Oostzaanstraat 4, 1013 WN te Amsterdam

ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

onder nummer 34312354, BTW nummer NL003106281B11.

Client:

De (rechts)persoon met wie Il Cielo een overeenkomst heeft gesloten.

Licentie:

Het contract van de client op het gebruik van het Systeem van Il Cielo om een

Online cursus en/of training te volgen.

Inloggegevens:

De combinatie van de gebruikersnaam en het wachtwoord van de client voor het

plaatsen van een bestelling op de Website;

Diensten:

De door Il Cielo te verlenen diensten zoals beschreven op www.ilcielo.org

waaronder het verschaffen van toegang tot en het gebruik van het Systeem via een browser

uitsluitend met het doel trainingen en cursussen te volgen.

Overeenkomst:

De overeenkomst (inclusief deze Algemene Voorwaarden) tussen Il Cielo en

client op grond waarvan Il Cielo aan Client Diensten verleent.

Systeem:

Door Il Cielo beheerde het Leersysteem waarmee zij aan Client de Diensten verleent.

Website:

De website van Il Cielo, waarop de Dienst wordt aangeboden;

 

Privacy Statement:

De privacyverklaring van Il Cielo, die te vinden is op de Website;

Proefperiode:

Een door Il Cielo aangeboden vrijblijvende vastgestelde periode waarin de client

Il Cielo gratis kan uitproberen.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en rechtsbetrekkingen

van Il Cielo met betrekking tot de op https://training.ilcielo.org/ geboden Diensten.

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van eventuele door de

client gehanteerde algemene voorwaarden.

 1. De client gaat deze overeenkomst aan in de hoedanigheid van bedrijf.

client kan dus geen beroep doen op het consumentenrecht en geniet geen

bescherming zoals het herroepingsrecht.

 1. Il Cielo is gerechtigd de inhoud van deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te

wijzigen. Wijzigingen worden per e-mail bekendgemaakt en treden veertien (14)

dagen na bekendmaking in werking, of op een andere datum die in de bekendmaking

is vermeld.

 1. Indien de client de wijzigingen in de Algemene Voorwaarden niet wenst te

accepteren, heeft hij het recht de Overeenkomst per de datum waarop de gewijzigde

voorwaarden van kracht worden op te zeggen zonder dat Il Cielo tot vergoeding

van kosten of schade is gehouden.

 1. Indien Il Cielo niet telkens nauwkeurige naleving van deze algemene

voorwaarden eist, betekent dat niet dat deze algemene voorwaarden niet meer van

toepassing zijn. Il Cielo kan strikte naleving van deze algemene voorwaarden

blijven verlangen.

 1. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of

vernietigbaar zijn laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

Partijen zullen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de

nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het

doel en de strekking van de nietige c.q.

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen van Il Cielo met betrekking tot de Website zijn vrijblijvend en

kunnen binnen tien werkdagen na kennisneming van de aanvaarding van het aanbod

worden herroepen, tenzij in het aanbod uitdrukkelijk anders wordt aangegeven.

 1. De Overeenkomst komt tot stand door het doorlopen van het bestelproces van een

pakket met als onderdeel de acceptatie van de Algemene Voorwaarden.

 1. Artikel 6:227c BW is niet van toepassing op de rechtsverhouding tussen Il Cielo

en client.

 1. Artikel 6:227b lid 1 is niet van toepassing op de rechtsverhouding tussen Il Cielo

en client.

 1. Il Cielo heeft het recht zonder opgaaf van reden het verlenen van (nadere)

Diensten aan een (potentiële) client te weigeren.

 1. Il Cielo is niet gebonden aan kennelijke fouten en verschrijvingen in het aanbod

op de Website.

Artikel 4. Licentie

 1. Il Cielo verleent aan de client een niet-exclusief gebruiksrecht met betrekking tot het Leersysteem.
 2. Het gebruiksrecht gaat in bij de totstandkoming van de Overeenkomst.
 3. Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is de client niet toegestaan om het

gebruiksrecht te verkopen, te verhuren, in sub Licentie te geven of op welke wijze of

voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen.

 1. De client mag het gebruiksrecht slechts gebruiken voor zijn eigen activiteiten.

Artikel 5. Proefperiode

 1. Il Cielo biedt via de Website geen Proefperiode

Artikel 6. Duur gebruiksrecht

 1. De overeenkomst komt tot stand voor onbepaalde tijd.
 2. Il Cielo en client zijn bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke

ingang zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst schriftelijk of per

e-mail te ontbinden en zonder daarbij gehouden te zijn tot enige vergoeding van

kosten of schade in de volgende gevallen;

a. indien de andere partij haar faillissement aanvraagt of in staat van

faillissement wordt verklaard;

b. De Client (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of hem

(voorlopige) surséance van betaling wordt verleend;

 

3. Ongeacht het overige bepaalde in deze Overeenkomst zullen de volgende

verplichtingen na het einde van deze Overeenkomst doorlopen:

 1. openstaande betalingen;
 2. intellectuele eigendomsrechten;
 3. aansprakelijkheid.

 

Artikel 7. Rechten en plichten Il Cielo

 1. Il Cielo spant zich in om de Diensten continu ter beschikking te stellen maar

garandeert niet dat de Diensten te allen tijde beschikbaar zijn.

 1. Il Cielo kan de Diensten en/of het Systeem mogelijk uitbreiden met modules die

nieuwe functionaliteiten bevatten. Modules die aan nieuwe gebruikers tegen betaling

worden aangeboden, vallen niet automatisch onder de reikwijdte van de

Overeenkomst. Indien de client  gebruik wenst te maken van deze modules

dient hij hierover nadere afspraken te maken met Il Cielo.

 1. Il Cielo kan een compleet nieuwe versie van het Systeem ontwikkelen met

uitbreidingen en modules die nieuwe functionaliteiten bevatten. Deze nieuwe versie

die aan nieuwe gebruikers tegen betaling worden aangeboden, valt niet automatisch

onder de reikwijdte van de Overeenkomst. Indien de client gebruik wenst te

maken van deze nieuwe versie dient hij hierover nadere afspraken te maken met

Il Cielo.

 1. Il Cielo verzorgt een elektronische nieuwsbrief waarin Clienten worden

geïnformeerd over de ontwikkelingen van de Diensten van Il Cielo. Tenzij

de client aangeeft hierop geen prijs te stellen, ontvangt de client

gedurende de looptijd van deze Overeenkomst deze elektronische nieuwsbrieven op

het e-mailadres dat tijdens het registratieproces is verstrekt.

 1. Il Cielo verzorgt tevens ook een elektronische nieuwsbrief waarin de

client tips krijgt over de onderwerpen die in de Diensten worden behandeld.

Tenzij de client aangeeft hierop geen prijs te stellen, ontvangt de

client deze elektronische nieuwsbrieven op het e-mailadres dat tijdens het

registratieproces is verstrekt.

6. Il Cielo spant zich in om (dagelijks) backups te maken van gegevens die gebruikt

worden binnen het Leersysteem van de client, maar garandeert de

beschikbaarheid van deze gegevens niet. Il Cielo kan een backup van maximaal

14 dagen in het verleden terugzetten voor client.

 

Artikel 8. Rechten en plichten Client

 1. Client verkrijgt hierbij het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht om

haar diensten te gebruiken voor het volgen van een cursus /training.

 1. Client is verantwoordelijk voor alle gebruik van de Diensten.
 2. Client dient bij het aangaan van de Overeenkomst de juiste, actuele en

volledige (adres)gegevens te verschaffen welke aan client worden gevraagd

tijdens het registratieproces. client dient wijzigingen in deze

(adres)gegevens zo spoedig mogelijk aan Il Cielo door te geven via e-mail aan

unmani@ilcielo.org.

 1. Client dient zich te onthouden van ongeoorloofd gebruik van de Diensten en

zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen door Il Cielo mag worden

verwacht van een zorgvuldig gebruiker.

a. zich geen toegang (trachten te) verschaffen tot computers of

computersystemen waarvoor hij niet geautoriseerd is (‘hacken’);

b. zich onthouden van het op enigerlei wijze ter beschikking stellen van zijn

Gebruikersnaam of (een deel van) de Diensten aan derden. De client

zal zijn Gebruikersnaam strikt persoonlijk en geheim houden;

c. alle aanwijzingen van Il Cielo die worden gegeven in verband met het

gebruik van haar Diensten opvolgen.

 1. Onverminderd haar overige rechten op grond van de wet of de Overeenkomst

behoudt Il Cielo zich het recht voor haar verplichtingen jegens client op

te schorten of de Overeenkomst te ontbinden indien deze handelt, of redelijkerwijs

wordt vermoed te handelen in strijd met artikel 7.5, zonder dat Il Cielo tot enige

schadevergoeding is gehouden.

 

Artikel 9. Licentievergoeding en prijzen

 1. Door Il Cielo opgegeven of met Il Cielo overeengekomen licentievergoedingen

en andere prijzen of tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere

belastingen of heffingen, tenzij anders vermeld.

 1. de client komt met betrekking tot de betaling van de licentievergoeding en

andere verschuldigde bedragen geen beroep toe op verrekening. De Client mag

de betaling van de licentievergoeding of andere bedragen niet opschorten met een

beroep op de eventuele ondeugdelijkheid van de dienst.

3. Indien Il Cielo een dienst op grond van de toepasselijke voorwaarden blokkeert, is

zij gerechtigd om aan een deblokkering de voorwaarde te verbinden dat

client de daarvoor geldende kosten voldoet, in overeenstemming met de

daarvoor ten tijde van de deblokkering bij Il Cielo geldende regeling.

 

Artikel 10. Betaling

 1. De licentievergoeding wordt voorafgaande aan de periode gefactureerd.

 

Artikel 11. Garantie, refunds & reclame

1.de client dient de geleverde dienst meteen na activering nauwkeurig te keuren,

op straffe van verval van ieder recht op reclame en/of garantie.

2. Indien client het niet eens is met een afschrijving van zijn

rekening/creditcard kan de client contact met Il Cielo opnemen via

e-mailen aan unmani@ilcielo.org. Client krijgt dan binnen 15 werkdagen een

inhoudelijke reactie van Il Cielo. Indien het geschil van client gegrond

wordt bevonden, wordt het geïncasseerde bedrag zo spoedig mogelijk teruggeboekt

naar de rekening waarvan het is afgeschreven.

3. Het is niet toegestaan de overeenkomst op te zeggen en als gevolg daarvan reeds betaalde bedragen terug te vorderen.

 

 

Artikel 12. Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot het

Leersysteem en andere diensten, en met betrekking tot alles wat Il Cielo

ontwikkelt, vervaardigt of verstrekt, daaronder begrepen software,

kennisprogramma’s, teksten, designs, video’s en afbeeldingen, komen toe aan

Il Cielo.

 1. Het is de client niet toegestaan om de dienst of een gedeelte daarvan te

kopiëren, te reproduceren of op andere wijze te verveelvoudigen, te vertalen, aan te

passen, na te maken, te wijzigen of te reconstrueren.

3. client verkrijgt, voor zover noodzakelijk voor gebruikmaking van de

Diensten, een niet-overdraagbaar en niet-exclusief gebruiksrecht met betrekking tot

deze intellectuele eigendomsrechten.

 

Artikel 13. Aansprakelijkheid

 1. Voor enige directe of indirecte schade, in welke vorm en uit welke hoofde dan ook,

voortvloeiende uit informatieverstrekking en/of advisering door Il Cielo is Il cielo niet aansprakelijk. De client vrijwaart Il Cielo tegen alle aanspraken van derden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Il Cielo.

 1. Il Cielo is nimmer aansprakelijk voor enige directe en indirecte schade van

client of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade en immateriële

schade als gevolg van het gebruiken of niet-gebruiken van de Diensten.

 1. Client zal Il Cielo en door haar ingeschakelde derden vrijwaren voor alle

aanspraken van derden terzake van aansprakelijkheid, schade en kosten, ontstaan

als gevolg van of verband houdende met het gebruiken of niet-gebruiken door

Licentienemer van de Diensten.

 1. Opgegeven termijnen zijn bij benadering vastgesteld en zijn niet te beschouwen als

fatale termijn. Il Cielo is niet aansprakelijk indien opgegeven termijnen worden

overschreden

 1. Il Cielo is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door (onderhouds) werkzaamheden aan de Diensten of Online Leeromgeving, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het (tijdelijk) niet functioneren van de Diensten.
 2. De vorige leden van dit artikel zijn niet van toepassing indien en voor zover de

betreffende schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Il Cielo

(hoogste leidinggevend personeel).

7. Het recht van de client om schadevergoeding te eisen vervalt in elk geval

één (1) jaar nadat de gebeurtenis heeft plaatsgevonden die de schade heeft

veroorzaakt.

 

Artikel 14. Overmacht

 1. Il Cielo is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen indien

zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede

verstaan:

 1. a) een tekortkoming van externe hosting providers en toeleveranciers van Il Cielo
 2. b) onderbrekingen of storingen in de stroom- en/of telecommunicatievoorzieningen
 3. c) belemmeringen als gevolg van de door Licentienemer benutte hard- en software of de door deze gebruikte technische infrastructuur
 4. d) werkstakingen
 5. e) brand
 6. f) ongeval of ziekte van personeel
 7. g) Denial of Services (DoS) aanvallen
 8. h) door Il Cielo onvoorziene problemen en elke andere omstandigheid die

niet uitsluitend van de wil van Il Cielo afhankelijk is

 

 1. Wanneer de overmacht situatie langer dan zestig (60) dagen heeft geduurd, heeft

Licentienemer het recht om de Overeenkomst door schriftelijke ontbinding of

ontbinding per e-mail te beëindigen zonder dat Il Cielo tot enige vergoeding van

kosten of schade is gehouden.

 1. Indien Il Cielo door beperkingen of belemmeringen of andere vormen van

overmacht verhinderd is de overeenkomst na te komen, is zij gerechtigd de

uitvoering van de overeenkomst op te schorten. De Licentienemer heeft in dat geval

geen recht op vergoeding van schade, kosten of rente.

Artikel 15. Privacy

 1. Bij het bezoeken van de Website en bij het plaatsen van een bestelling en bij het

opgeven van Inloggegevens worden (persoons)gegevens aan Il Cielo verstrekt.

Deze (persoons)gegevens zullen conform de Privacyverklaring van Il Cielo en de

toepasselijke wet- en regelgeving worden verwerkt.

 1. Il Cielo en client zijn beide gehouden vertrouwelijke informatie die zij van

elkaar hebben gekregen met zorg te behandelen. Informatie is vertrouwelijk wanneer

één van partijen bij het verschaffen van die informatie aangeeft dat het vertrouwelijk

is of wanneer uit de aard van die informatie vertrouwelijkheid voortvloeit.

 1. Il Cielo is gerechtigd ter uitvoering van de Overeenkomst derden in te schakelen

en slechts de voor hen benodigde gegevens van licentienemer te verschaffen.

 1. Il Cielo is gerechtigd gegevens van licentienemer te gebruiken voor de mailing

van Il Cielo. Indien de gegevens of het product reeds geopenbaard zijn door of

met toestemming van licentienemer kan Il Cielo in een mailing verwijzen naar het

geleverde product.

 1. Verschaffing van vertrouwelijke informatie aan derden zonder toestemming van de

wederpartij is slechts mogelijk wanneer de partij op grond van de wet of rechterlijke

uitspraak gedwongen is deze te verschaffen. De partij is in dat geval niet gehouden

tot schadevergoeding of schadeloosstelling.

 1. Overige verschaffing van vertrouwelijke informatie aan derden is slechts mogelijk met

toestemming van de wederpartij.

 

Artikel 16. Toepasselijk recht

 1. Op deze Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Voor zover door nationale rechtsregels niet dwingend anders wordt voorgeschreven

is de rechter te Amsterdam bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen

welke voortvloeien uit of samenhangen met Overeenkomst tussen partijen.

 1. Klant is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst zonder

voorafgaande schriftelijke toestemming van Il Cielo aan een derde, waaronder

mede entiteiten binnen het concern waar Client onderdeel van is moet worden

verstaan, over te dragen. Il Cielo is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de

Overeenkomst over te dragen aan derden. Client verleent reeds nu voor alsdan zijn

instemming met een dergelijke overdracht.

 1. Indien een of meerdere bepalingen van deze Overeenkomst nietig of vernietigbaar

zijn laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Partijen zullen in

overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q.

vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de

strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.